Groepschanneling: 26 maart 2003

Sonia is niet meer bereikbaar

Ze heeft op 21 januari 2019 en op 15 oktober 2019 twee zware CVA's gehad. Na 33 jaar is een einde gekomen aan haar werk voor Asait en de mensheid.

Sonia

Sonia Hoste, operazangeres, kunstenares en channel voor Asait
echtgenote van Jan De Smedt
geboren te Antwerpen op 13 april 1945 en
overleden te Brasschaat in AZ Klina op 18 oktober 2019.

Wie meer info wil, moet Jan contacteren.

Ingevolge de AVG, van kracht sinds 25 mei 2018, kunt u hier de privacyverklaring lezen. 

U kunt een bericht aan Jan achterlaten via het contactformulier.

Datum: 
26 mrt 2003
Bron: 
Asait
Kwotering: 
0

Asait groet u allen,

Beminden, eens te meer is ons hart verblijd temidden u te mogen vertoeven en ook te merken dat talloze aspiratieve vragen in u aanwezig zijn. Dit is het bewijs dat u met de wereld en met wat er gedaan dient te worden betrokken bent. Gezegend zij uw nieuwsgierigheid ook, en gezegend bent u dat u groepsbelevenis eer biedt. Er zijn inderdaad zovele honderdduizenden aspecten die belang hebben bij de omkering van de wereld en daarom is het in totale vrijheid dat wij u uitnodigen wat u op het hart ligt in vraag te stellen, te veruiterlijken, aan te raken. En naar best vermogen in uw menselijke taal zijn wij bereid het woord tot u te richten en u te laten deel hebben in onze kennis, in onze wijsheid, in onze vreugde. Want zoals eerder gezegd is het groepswerk ook gebeurend tussen u en ons, tussen elk van u allen apart en ons en tussen u samen, wie samen ook is in Ons en Ons in u.

Goed, stort uw hart uit. De bevragingen kunnen beginnen.

Ik heb een vraag. In deze moeilijke tijd een gekke vraag, maar we mochten die stellen. Ik heb al een hele periode een enorm verlangen en zin in spelen. Spelen creëren. Ik heb al een paar pogingen ondernomen met jullie. Hoe zien jullie dat: spelen-humor.

Dit is zeer eenvoudig want u raakt daar een der grootste essenties vervat in de weg terug naar huis. Het terugvinden van het onbevangen aspect, het kindaspect in de mens. Want groot is steeds de verwarring geweest van allerlei soorten bekommernissen en opleidingen en structuren en methoden die vertelden dat kinderen moeten begeleid en opgeleid en opgevoed worden om vol-wassen te kunnen worden. Velen onder u ervaren terug dit noodzakelijke aspect, het kindaspect, het aspect van niet controle, het aspect van intuïtieve creatie. En tot zover en zo diep deze realiteit die maakt dat het kindaspect, het onbevangen aspect bijna geen ikken kent. Dus is dat aspect van creativiteit, het meest belangrijk om terug te kunnen keren naar de oorspronkelijke bedoelde toestand van de mens, het kind van het goddelijke. Niet voor niets was deze beminde meester Jezus, dienaar van het derde aspect van actieve intelligentie in de wetenschap en de veruiterlijking in woordvorm: het koninkrijk Gods behoort de kinderen. Maar de grappen van het mentale lichaam hebben dat letterlijk vertaald en daarmee hebben volwassenen zoveel problemen daarmee. Waar ze geleerd al hebben reeds over moeten, mogen en kunnen.

De vorm van spelen is een vorm die rechtstreeks uit uw spontane hart komt en die zeer nauw gelinkt is met de kind-energie, het ongecontroleerde spelen, het toveren, het grensverleggende, de absentie van elke vorm van controle. En zeker niet om het goed te doen. Creativiteit is een der meest glorierijke energieën op zichzelf. Creativiteit is niet “creatief bezig zijn”. Schep uzelf dus in elk hier en nu en creatieve geest. Vorm is slechts het gevolg van actie en bezigheid. Daarmee zou er dus ook veel van de kinderen geleerd worden, er zal in een ander aspect op de kinderen gelet worden. Hoe zij creëren, waarmee zij creëren, waarin zij creëren, van waaruit zij creëren. En elke zeer jonge generatie leert dat steeds weer aan de oudere. Er zijn geen grenzen in creatieve energie. De creatieve energie heeft zeer zeker te maken met het alchemische principe van geest in stof. De oncontrolerende geest die bijna letterlijk de stof vormt doordat de ikken eruit weg blijven. Alle energieën in geschapen kosmos kunnen gebruikt worden voor creatie. Dit is licht met al zijn onderdelen die kleuren genoemd worden, klank, beeld, zelfs het multidimensionaal beeld.

En op uw planeet zijn technici in bepaalde vakken aan de gang geïnspireerd door de hogere technologische engelen en meesters holografie als dusdanig te verfijnen. En dit is al aan de gang, enkelen onder u kennen dit. Een der prachtige hogere vormen van de creatieve godsgeest van de mens vindt u terug in het filmische gegeven waar gebruik gemaakt wordt van de inventieve zoekende geest van de mens die dan als dusdanig beeld kan extrapoleren, kan hercreëren naar multi level van diepgang, vibratie en dus de levendigheid. Niet zozeer alleen van de impressie, maar zulk een levendigheid-energie dat zij eindelijk de energie van de droom van de mens, die in feite altijd de kinddroom is geweest, aanraakt. Dus zal u er ook op letten dat u met het hart, wanneer u creëert met stof, naar het hart der dingen gaat en dat u het hart der dingen waarmee u creëert vraagt mee te werken met u. Beter gezegd, mee te spelen met u. Alle materie bezit in de kern het kindaspect, het niet controlerende noch controleerbare en van daar uit ontstaat automatisch het supercreatieve.

Hoe ziet u concreet groepen zoals deze mentaal, creatief en praktisch samenwerken om tot een hoger trillingsniveau te komen?

Dit is een zeer belangrijke vraag want het gaat over de benadering van het mentale lichaam op een totaal ander niveau dan de mens heeft geleerd wat het mentale zou zijn. Laat ons in uw taal eenvoudigweg spreken over de experimentatie die de mens kan doorvoeren door de wet toe te passen: Mind in matter. Er is enorm veel verbeeldingsenergie voor nodig om op een hoger mentaal plan georganiseerd maar in totale onvoorwaardelijke vrijheid groepen zichzelf te laten ontstaan. Het mentale volgt altijd het hart, het hart dat wiskunde bevat, het hart dat denken bevat, het hart dat evenwicht bevat, het hart dat smeden bevat. En het is het mentale dat het hart volgt, niet andersom. Want het mentale en het mentaal-astrale lichaam zijn de laatst verworven lichamen van de mens. En deze laatste lichamen zijn zeer jong en ze zijn dus gemaakt automatisch en logischerwijze, om in te passen en in te groeien in de oudere lichamen zoals het intuïtieve-creatieve lichaam dat in het hart gelegen is.

U zal elkaar beraden. U zal elkaar niet vrezen. U zal met elkaar communiceren, u zal delen, u zal elkaar op ideeën brengen, u zal elkaar inspireren, aspireren en bevuren. Want het mentale vuur is het, dat groepen een stabiele factor geeft. Maar dan nog zoals eerder gemeld is het niet de bedoeling dat een groep aan groepsegoïsme gaat doen door zich af te sluiten van andere groepen of door bepaalde leden van de groep, en u voelt wat wij bedoelen, te verhinderen binnen te komen of te vertrekken.

Alweer is het mentale creatieve daar een pluspunt in. Dit verzekert de veiligheid en stabiliteit van groepsgebeuren, groepseenheid, groepssoepelheid. Laat u ook elk van u allen apart inspireren in individuele of groepsmeditatie helemaal vrij te zijn door de vrije verbinding te maken, elk van u met wie elk van u ook maar bemint of wil in de contreien van de zogenaamd onzichtbare werelden der hiërarchieën. Verbeelding, verbeelding, verbeelding. De mens hoort via verbeelding te gaan om het hoger mentale te staven en te stalen. Anders wordt ook slechts een deel van de hersenen gebruikt en het is de bedoeling dat de hele hersenen gebruikt worden. Vooral in deze tijden de kracht van de frontlobben. En dan kan men naar het bovenmentale en van daar zo gewenst naar een supramentale, zonder het vuur van verbranding. Daarom zouden groepen er onder meer goed aan doen het hogere creatieve mentale dat het verbindende aspect dient, het Eenzijnsaspect, eens te gaan kijken naar wat een der Hogere Heren te vertellen heeft gehad en ook er aan gewerkt heeft omtrent het supramentale. Maar vooral omtrent de fratsen geleverd door het mentale en het mentaal-astrale lichaam.

Waarom geraakt het mentale lichaam niet aan zijn normale creativiteit? Wel daar zijn een hele hoop dingen mee gemoeid. Aangeleerde patronen zoals mogen, moeten, kunnen, de realiteit buiten zichzelf leggen, angstpatronen, onbewust zijn dat men zichzelf de toelating dient te geven, dit activeert opgesloten energieën en dies meer. Het is en het blijft de bedoeling dat wie wil weten hoe de mentale structuur op zijn best werkt, en hoe mentale structuren op zijn best vermeden worden door de lagere astrale mentale krachten te verlichten, zal dit allemaal vinden bij beminde broeder Sri Aurobindo. Hij is een der laatste heersers geweest op uw planeet van het supramentale. Nu; vergis u niet, er is bijvoorbeeld ook, alweer spreken wij daarover in de hele filmische wereld onder meer, maar ook in de wereld van de poëzie en van de beeldhouw- en schilderkunst, een heel pak input meer gekomen van het hogere mentale dat de randen van het werkelijke onbelemmerde creatieve raakt en het ook in de stof kan neerzetten.

Groepen leren dat het een grap is van het mentale en het mentaal-astrale lichaam (men zou bijna zeggen het lichaam van de theorieën en de optellingen, terwijl de kosmos niet alleen optelt, zelfs op de valreep helemaal niet optelt, dit ziet er totaal anders uit) dat dus de realiteit er in schuilt dat groepen kunnen leren de grappen van het mentale en het mentaal-astrale op tijd te zien. Want wat zit er ook nog veel in het mentale lichaam, het oudere mentale lichaam van de mens? Bezorgdheid waaruit nodeloze macht voortvloeit. Groepen zullen hiërarchieën zijn, dat zijn ze trouwens al. En men heeft veel verbeelding nodig en veel liefde oefenen nodig, veel liefde beter gezegd herontdekken nodig, om te zien dat iedereen gelijk is. Anders kan in een groep en in een groepsgebeuren de ene de andere ook niet in- en aanvullen. Groepen zullen vermijden hiërarchische trappen op te stellen, zelfs wat betreft zogenaamde verantwoordelijkheden. De eenheid van een groep staat garant en staat stabiel wanneer ieder persoon in een groep naar eigen believen, naar wakkerheid, naar mededogen, naar inzicht, naar inspiratie en aspiratie de eigen invulling pleegt naar de groep toe. En groepen zullen dan zien dat er personen in de groep dan weer eens veel doen en dan weer eens minder doen en zo kan de groepsdeining van de eenheid van de groep blijven voortduren. Daar is niet het mentale voor nodig, maar het geïnspireerde creatieve denken en dat zit in het hart.

Krijgt men huidkanker door te zonnebaden?

Dit hangt af van de eigen bewustzijnsstructuur en hoever het celgeheugen van uw lichaam staat. Mede met dit aspect weet u ook de grondregel: waarvoor men angst heeft wordt aangetrokken. U beslist of u kanker krijgt of niet. Op de natuurlijke medicinale basis gezien is alles risicovol wanneer overdreven wordt, dit geldt voor alles. Zelfs voor het homeopathische leven, zelfs voor het veganische leven, het vegetarische of het macrobiotische. Macrobiotiek kan zeer gevaarlijk zijn, macrobiotiek is bijvoorbeeld voor gezonde mensen. Maar laat ons even alweer naar het technische overgaan. Even kort en bondig. Iedereen bezit de capaciteit tot kanker. Maar door een overmaat van radionische trilling, van een onbeschermde en te langdurige ultraviolette kan het geheugen van kanker in bepaalde cellen wakker worden en actief gezet worden. Het is dus ja en het is dus neen. Daarom zal iedere van u in deze optiek er voor zorgen dat de ziel en het intuïtieve lichaam dat het kanaal is tussen de persoonlijkheid en de ziel goed beluisterd wordt wanneer het lichaam met graagte in de zon wil baden. U weet natuurlijk ook dat er veel meer aspecten nog zijn, zoals luchtvervuiling, voedselketenvergiftiging, het negatieve denken. Elke vorm van kanker is een gevolg van een ziekte van het mentale lichaam. Wil u daar meer over te weten komen ga dan te rade bij mijn beminde broeder de Tibetaanse leraar, heer Djwal Khul. Hij kan u daaromtrent onderrichten via tot de aarde gezonden geschriften1.

Wat moeten wij verstaan onder eigenliefde en in relatie met andere mensen?

Laat ons even ook hier de algemene energetische stelregel terug ten gehore brengen en nog eens benadrukken. Uw vraag zou duiden op een verlangen om er een verschil in te maken maar wij voelen aan uw hart dat u de link daartussen ziet, de link is heel eenvoudig. Nogmaals zeggen wij, elk ik hou van jou, elk ik wil mij met jou verenigen, elk ik ben bezorgd om jou, elk ik voel me verantwoordelijk voor jou, elk ik wil jou dienen, is een regelrechte leugen wanneer al deze uitspraken niet eerst gebaseerd zijn op de intelligentie van een volronde vorm van stabiel en permanent bewuste zelfliefde. De kwaliteit van de liefde tot de anderen staat in verhouding tot de kwaliteit van zelfliefde. Men kan onder meer zichzelf niet weggeven, u zou doodvallen, letterlijk. Men kan het Zelf niet weggeven. Denk er dan eens over na. Wat geeft men weg? Wat hevelt u over? Op zijn best hevelt u over de energie van een volmaakte capaciteit, en dit wil zeggen volmaakt onvolmaakt en onvolmaakt volmaakt in elk hier en nu, want alles beweegt, de beste capaciteit de energie van zelfliefde hevelt u dan over naar de persoon die u wil beminnen. Eigenlijk is liefde en houden van elkaar eenvoudigweg iets dat te maken heeft met overdracht van energieën. In grote eerbied, in grote rondedans, in groot op en neer wippen als u dat wil, in groot feestvieren, overdracht van energie. Daarmee verstevigt u ook de energie van zelfliefde van de ander.

En kijk eens, u heeft dit allemaal toch ook wel eens meegemaakt. Waar kijkt u graag naar op? En naar wie kijkt u graag op? Waar voelt u zich thuis? Bij iemand die zelfzeker is, bij iemand die van zichzelf houdt zonder praatjes en zonder pretentie en zonder al te grote spirituele ernst. Bij iemand die durft experimenteren en durft over kop gaan. Dat is wat thuis is. Het volmaakte onvolmaakte dat onvolmaakt volmaakt is. Wees dus niet bevreesd voor zelfliefde, u sterkt gewoon de wereld daarmee aan. Als u zou kunnen zien in kleur en in flikkering wat de energie van zelfliefde doet in de kosmos dan zou uw hart jubelen: eindelijk thuis. Maar zelfliefde is zelfs geen spiritueel doel. Het is een energie waar altijd alles op gebouwd is geweest. Ga eens even om dit nog beter te begrijpen naar het oerdeel. Alles begint bij het Zelf.

En diegene of datgene dat u de God van Schepping noemt barstte van zelfliefde. Hij was dus om het in uw menselijke taal uit te drukken een beetje verplicht uit te beginnen ademen. Hij kon dat met niemand delen, niet in Zichzelf, hoewel Hij zelfliefde is en was. Maar er was een nood tot ronddelen, mededelen. En dit maakt de mens breder en groter. Deel uw zelfliefde-energie met anderen. En er hoeft niet altijd over gepraat te worden of over geargumenteerd te worden of geredeneerd. Het is er altijd geweest, God was de Eerste die Zichzelf onvoorwaardelijk en onnoemelijk beminde. En u allen die uitgeademde delen bent van de god van schepping, en wetenschappers op uw planeet, nogmaals, weten dit, elk deel bezit de blauwdrukken van het Kunnen en het Zijn van het grote geheel.

U kan dus niet zelfliefde zien als iets waar naartoe moet gestreefd worden. Het is er gewoon, u dient het alleen te leren herkennen. Zelfliefde steekt de vuren van de vier polen (de vier elementen) van de wereld aan, zelfliefde heft de zieke uit zijn belemmering, zelfliefde-energie is onvoorwaardelijk vrij en kan altijd overal creëren. Zelfliefde staat in het magnetische centrum van alle gebeuren. Zelfliefde smeedt groepen en de kwaliteit daaromtrent. Zelfliefde is vrolijk, kan spotten, kan ironisch zijn, kan teder zijn, en is immens mededogend. Zelfliefde is intelligent en kent het verschil tussen medelijden en mededogen. Zelfliefde is intuïtieve kracht. Zelfliefde bezit in zichzelf het automatische automatisme van vergeving. Zelfliefde creëert vanuit de geest in de stof. Zelfliefde is verbonden met aspiratie en inspiratie en zelfliefde laat het hart ademen en leven. Zelfliefde gelooft niet in beperking of in de dood. Zelfliefde ziet geen verschillen. Zelfliefde ziet de gelijkheid van de anderen in zich en is daar heel blij mee. Zelfliefde maakt geen lawaai en draagt de glorie van de eenvoud. Dat is het antwoord.

Wat is het verschil tussen posturale integratie, amanesthesie en regeneratiesessies?

Het antwoord is gelegen in de beweging van de oefening zelf. Dit zullen geïncarneerden steeds blijven leren en groepsgeest zal dat ook leren. Het antwoord is dat het allemaal gaat over energieën die het verleden met het heden en dat wat men toekomst noemt bindt. Men healt dan zijn eigen Akasha. Ga dus niet denken dat er een verschil is in feite, er is in wezen werkelijk geen verschil. U kan wel verschil in tijdszone definiëren wanneer u over het posturale spreekt. Maar het gaat over het helen van het verleden, het heden en de toekomst. Omdat het gaat over celintegratie en celbelichting. En het geheel van het Akasha dient geheeld te worden want, het Akashageheugen zit in de cellen en de cellen dienen verlost te worden van valselijk herinneringsakasha. De pijn die van eeuwen terug komt, de pijn die vermoed en gevreesd wordt, belemmert de cellen zich de lichttoestand te herinneren. En in feite zijn de drie die u vernoemd hebt allemaal een invulling van een aspect van celhealing.

Het is goed zich het verleden te kunnen herinneren, dan kan men het verleden ook healen en als men het verleden healt zullen de cellen terug in hun normale oer-oorspronkelijke geheugenstand komen te staan d.w.z. puur licht. Nog even dit dus.

Vanuit de verbeeldingskracht, hoe kan men vermijden om terug te zakken in het zogenaamde dagdagelijkse waakbewustzijn? Door oefening. Door gronding. Door verbeeldingskracht. Exacterwijze door verbeeldingskracht terug het prana van moeder aarde in te ademen, want na hoog gevlogen te hebben grijpt de adelaar toch ook de richel van de ravijn zeer stevig vast, spert de ogen wijd open en kijkt heel scherp rond. Doet u dat dus ook. De adelaar in rust ademt goed door en vertrouwt de ziel van moeder aarde die in deze diepe kloof beneden hem, over hem waakt. De adelaar vertrouwt de winden, omdat hij weet dat het intuïtieve lichaam dit wel opvangt en dat zijn innerlijke en uiterlijke bouw hem beschermt tegen risico’s weggeblazen te worden. U heeft dus de verbeelding nodig, de gronding en de ademhaling.

Ademhaling blijft het meest principiële voor wat de mens ook wil doen. Wil u schilderen, ga goed ademhalen. Wil u gronden, ga goed ademhalen. Wil u gaan nadenken over iets, ga eerst goed ademhalen. Wil u een project opstellen ga goed ademhalen. Wil u zich voor een goede nachtrust te ruste begeven, ga eerst goed ademhalen, hetzelfde als u wakker wordt. Maar door oefening in vertrouwen gaat u merken dat de cellen van het menselijke lichaam een vergissing begaan, zij hebben dit al eeuwen in hun celgeheugen, doordat zij denken in termen hoog laag. Als u gaat stoppen hoog laag te denken zal dit geen probleem meer zijn, dit terug in de dagdagelijkse realiteit functioneren. Want wat heeft u dan gedaan, dan heeft u de hoogtrillende energieën, hoera voor u, neergetrokken tot in de dagdagelijkse realiteit en daar kan u zelf van genieten, gebruik van maken en ronddelen aan anderen. Het is dus niet in één richting: “ik kom van boven, ik kom beneden en ik moet hier in de dagdagelijkse beslommeringen terug functioneren”.

Dit denkbeeld op zichzelf is niet te koesteren. Gaat u eenvoudigweg uzelf zeggen dat u een lichthaler bent en dat u zichzelf proficiat wenst dat u dat licht daarboven gaat halen, wat de cellen natuurlijk hebben geleerd hierboven te noemen. En dat u dat als een brondienaar mee naar beneden brengt. Dus is het nodig dat u beseft hoeveel energie u mee naar beneden brengt, dat wat de cellen geloven wat beneden is althans. Het stopt niet, het is dus niet zo: ik was boven en nu kom ik terug in de beslommeringen. “Neen, ik was boven, ik breng een hele kathedraal van licht mee en ik stop dat overal in en het zal heel goed gaan en ik zal geen last hebben, ik zal anderen niet kunnen belemmeren en anderen zullen mij niet belemmeren ook, en het leven zal er veel glorieuzer uitzien. Want ik draag nu weer de herinnering van de onvoorwaardelijke liefde die hierboven was en nog steeds is.”

Maar zeg tegen uw cellen dat hierboven en hierbeneden een denkfout is, dan zullen de cellen er even aan kunnen denken het gehaalde licht in het dagdagelijkse leven te beginnen neerplanten. Dat is de bedoeling van de mens, het licht naar beneden trekken en zich niet in de slachtofferrol door de blauwdruk van het celgeheugen laten gaan het verschil te maken, want in feite is daar geen verschil, tussen de gelukzaligheid van een meditatieve toestand en de aanwezigheid in het dagdagelijkse leven. Maar het vergt wel training, zoals u weet.

Als u zegt dat afhankelijkheid een leugen is of op een leugen berust hoe ziet u dan de verantwoordelijkheid, de zogenaamde verantwoordelijkheid van de ouder tot zijn kind en dat in relatie tot zelfliefde.

Zeer goede vraag. Schrap uit uw redenering alleen het woord afhankelijkheid want dat is uw sleutel. Een ouder is niet afhankelijk van zijn kind, vaders en moeders hebben dit wel geleerd en ze zijn dit beginnen geloven en ze zijn dus hun visie omtrent verantwoordelijkheid daarmee gaan connecteren en dus tot de constatatie gekomen dat ze uit verantwoordelijkheid afhankelijk zijn van de kinderen, dit is niet waar.

Verantwoordelijkheid is in elk hier en nu doen wat uw hart u zegt, en als uw hart u zegt even niet naar de kleinen om te kijken omdat dat goed is voor de kleinen dan is het een absolute evidentie dat u de raad van uw intuïtieve lichaam in het hart gelegen volgt. Dat is verantwoordelijkheid, het intuïtieve lichaam volgen. En dan is de vorm van de verantwoordelijkheid tegenover de kleinen automatisch in orde. En er is nog een ander aspect. Verantwoordelijkheidsperceptie is gemodelleerd naar de wetten van de mens, niet naar de kosmische wetten, maar naar de wetten van de mens die geleerd heeft schuldig te zijn. Maar wat doet u dan bijvoorbeeld, hoe redeneert u omtrent een ziel die gekozen heeft voor haar eigen opgang en sterkere evolutie, twee ouders te benaderen waarvan de ziel de energie van het risico al voor intrede in incarnatie ziet dat beide ouders ofwel niet lang bij elkaar zullen zijn ofwel een van beide ouders terug voorgoed uit incarnatie vertrekt of beide. Stel u eens de vraag wie beslist daarover, wie is daarvoor verantwoordelijk? Verantwoordelijkheid kan ook niet genomen worden voor één ding terwijl men het andere ding beschadigt. Verantwoordelijkheid verandert in elk hier en nu, omdat elk hier en nu anders is. Maar zeer zeker natuurlijk ligt de verantwoordelijkheid van elk der beide ouders die door de ziel van het kind gekozen zijn het beste van zichzelf, wanneer het ook maar kan en waar het ook maar kan, over te hevelen als kracht naar het kind in kwestie, de rest zijn de lessen van de ziel die het kind van de ouders is. Dit zit dan de verantwoordelijkheid te benadrukken van de ziel die het kind is. Daarom zullen ouders geen verantwoordelijkheden van de kinderen overnemen die de hunne niet zijn, en u kan begrijpen waarom. Daarom is het noodzakelijk dat men de ziel van de kinderen beter gezegd de ziel die het kind is goed leert kennen.

En een goede raad aan elk van u allen, als u goede ouders of grootouders of familieleden, intelligente familieleden wil zijn, dan is daar zoveel op uw moeder aarde dat daar bijdrage aan kan leveren. Wanneer u een kind begeleidt, dan begeleidt u toch het kind nietwaar? Dan begeleidt u niet een kindje waarover u verantwoordelijkheid heeft, dit is een denkfout. Dan begeleidt u een volwassen ziel in incarnatieve toestand op een jeugdige leeftijd en u begeleidt dan die ziel. Is het dan niet nodig dat u het zieleprogramma van zulk een kind even gaat overlopen en kijken wat dit kind juist komt leren, waarin de lessen van zulk een kind gelegen zijn, zulk een ziel, wat de troeven van zulk een ziel zijn. Want eer de troeven van een ziel ontdekt zijn is het kind al meestal voorbij de drie eerste levensjaren en wordt er gekenmerkt en beblauwdrukt de eerste blauwdrukken van de eerste drie levensjaren voor de rest van het leven. En dit kan vermeden worden. Bepaalde oosterse volkeren hebben niet voor niets de intelligente traditie gehandhaafd astrologische esoterische zieleprogramma’s na te kijken van bijna alle kinderen. En daardoor zijn vele van deze kinderen in een correcte voegingen van hun eigen zelfopgestelde zieleprogrammabeeld kunnen gaan rondwandelen en hebben ze kunnen groeien met veel minder pijn en weerstand. Dit maakt bijvoorbeeld onder meer het Tibetaanse volk tot zulk een vriendelijk volk en niet alleen het Tibetaanse.

Verantwoordelijkheid. U kan zoveel verantwoordelijkheden nemen als u wil. Want u bent onvoorwaardelijk vrij, maar denk eerder na over vrijheid want werkelijke verantwoordelijkheidsenergie zit alleen in vrijheid, nooit in dwang, nooit in opgelegde verplichting, nooit in gevangenschap, nooit in zelfdwang. Het ligt in vrijheid, dus wordt u allen de raad gegeven, ga eerst kijken naar vrijheid en neem dan uw verantwoordelijkheden.

Ik was verbaasd bij de vorige channeling dat u heeft gezegd dat wij in en uit het duister, in en uit het licht, binnen en buiten de poort moesten gaan zodanig dat er een zekere vorm bestuiving zou plaatsvinden. Daar waar ik toch dacht dat het uiteindelijke doel is van in licht en liefde te leven en van ons te oefenen in het achterlaten van wat dan ook maar duister zou betekenen. Ik kan er niet goed aan uit zal ik zeggen dat wij ons moeten bestuiven met de duisternis daar waar wij zo ons best doen om het duister achter ons te laten. Of heb ik het verkeerd voor? Ik zou graag daar toch wat duidelijkheid over willen.

Dit is een zeer interessante bevraging, zeer zeker. En laat ons nader verklaren, de reden waarom er verwarring is, is te wijten aan de grappen van het mentaal-astrale lichaam.

Dit is dus ten eerste een grap van het mentaal-astrale lineaire denkende lichaam, het lichaam dat heeft leren denken in termen van goed en kwaad en van afscheiding. Het is namelijk zo dat er in de kosmos, die bestaat uit licht en duisternis niets kan achterwege gelaten worden. Alles dient meegenomen te worden om opgeheven te worden. Zij die daaraan willen werken, zij die daar wat willen over studeren, zij die bijvoorbeeld de wet van chaos willen bestuderen, zij die wat in de harteverbeelding willen gaan, gaan begrijpen dat de mens geboren is, niet letterlijk natuurlijk, want de mens wordt niet geboren (de mens is altijd al geboren geweest), dat sommige discipelen, en discipelen zijn geen mensen die aangewezen worden, dit is een denkfout, naar eigen vrije interesse en aspiratie naar de duisternis gaan, zich laten bestuiven door de duisternis. En door de duisternis te omarmen., dan in staat zijn de duisternis te belichten en de denkfout van de duisternis een beetje meer naar het licht op te heffen. De mens is diegene die de duisternis in het licht opheft. En dat kan niet hocus-pocus met een bepaald standpunt van ver, zelfs niet met spirituele standpunten. Want er is maar één spiritueel standpunt: in de duisternis heerst liefde. Gaat u die liefde achter u laten? Of gaat u bij het standpunt blijven (wat bijna iedereen natuurlijk geleerd heeft), dat in de duisternis Satan aanwezig is? Satan is niet in de duisternis aanwezig. Satan is evenzeer aanwezig in bepaalde soorten licht. Er is het licht en er is de duisternis, maar er zijn soorten licht die buiten de grens van het normale evenwichtslicht gaan. En er zijn soorten duisternissen die langs de andere zijde daarbuiten gaan, buiten de normale evenwichtslijnen van de duisternis. En die te lichte lichten en die te duistere duisternissen trachten het lemniscaat tussen licht en duisternis te verstoren en uit zijn baan te trekken. Men zal zich ervoor hoeden, op een absolute manier ervoor hoeden oude religieuze patronen hun spelletjes die niet intelligent zijn te laten spelen. Want dit doet alleen maar pijn. Men begrijpt dan niet, men gaat direct naar schuld, men gaat naar onbegrijpen, men gaat zich van alles en nog wat beschuldigen, dit risico bestaat, alleen maar omdat daar de energie is van vroeger aangeleerde dingen. Ga eens terug even naar het oerverhaal, de oergeschiedenis, het verhaal van Lucifer, waar er in den beginne twee die zich meer beminden dan het godsprincipe en Lucifer, en Lucifer heeft vrijwillig uit een gigantische liefde de andere zijde van het goddelijke principe gekozen om dat te dienen. En laat ons wel wezen, er is dus weldegelijk en duidelijk een verschil tussen Satan en Lucifer.

Lucifer is de Lichtbrenger. Satan is de vervormer van het Licht, Hij die verdraaide ware verbondenheid, waarheid en overvloed in een vorm zet van Bijna-Wit. En dikwijls ziet de mens dat niet, het is soms ook bijna onmerkbaar. Satan is een door de mens geschapen illusie. Lucifer is nog steeds in de kern de drager geweest van het eerste afscheidingsverdriet van de God van Schepping. Lucifer vormde met zijn mede-Aartsengelen het nodige kosmisch evenwicht. In feite kan men dit in uw menselijke waarneming bijna beschouwen als een kwestie van zwaartekracht, en dus van evenwicht. Lucifer was de eerste manifestatie van verlangen tot Eenheid; de Eerst-Afgescheidene.

Gaat u ook niet aan de haal met luciferiaanse gebeurtenissen en bijeenkomsten, maar dit zegt uw hart wel, want zoals de geschiedenis door de grappen van het mentaal-astrale lichaam en door de opportuniteiten van de geest van de mens die alleen maar in beperking en angst gelooft, vertolkt, verdraaid, vertaald geweest is op een onterechte manier, is ook het verhaal van Lucifer alleen maar in zijn correcte vorm te vinden in de geheime, zogenaamde geheime geschriften van het esoterische. U kan ernaar op zoek gaan. En dit is een weldoende raad voor elk van u allen, als u de duisternis wil begrijpen ga dan naar de esoterische filosofieën die in vele literaire werken te vinden zijn, maar ga vooral naar het boek dat u bent, ga naar uw intuïtieve akasha en stel niet de vraag: ”Wat is het intuïtieve akasha?” Het intuïtieve akasha is het intuïtieve akasha. Wat is akasha? En wat is intuïtief? En daar heeft u uw antwoord. U kan alle antwoorden altijd in u vinden, want elk uwer bent een ziel in incarnatie en u leeft al van in de dageraad der tijden, dus uw ziel herinnert zich alles, uw zielen herinneren zich de eerste uitwasemingen van de eerste “naar buiten” ademhaling van de God van Schepping. Vandaar onder meer de verklaring van de plotse weemoed in uw hart. Deze weemoed is de vertolking van de zielherinnering die zegt: “Ooit was ik één en heel met de God van Schepping.” En daarin is het gehele antwoord gelegen.

Het is natuurlijk niet de bedoeling dat u uit spiritualiteit de duisternis gaat beminnen of zoiets in die aard. Er is een verschil tussen voelen, zichzelf onder mentale dwang zetten, streven, en het antwoord in uzelf voelen. Voel wat u voelt tegenover de verlorenen, de misvatten, de misleiden, hetzelfde kan u voelen tegenover de duisternis. De duisternis kan u niet achter u laten, de duisternis heeft u nodig. Want wat is duisternis? Het is die energie die het licht nodig heeft. En ook dan weer daarin is het antwoord gelegen. Wees dus niet bevreesd tegenover duisternis. Neem desgevallend een kordate positie in, jawel. Want duisternis en licht houden van helderheid en van een kordaat standpunt. Het beste leven is een leven zonder verweer, zonder tegenstand, zonder indeling. En ieder van u allen heeft al met de duisternisenergie te maken gehad en ieder van u allen heeft daarmee onderhandeld en elk van u allen zal gezien hebben en gemerkt en ervaren hebben dat de duisternis zich totaal in het licht zet als u maar met liefde, met intelligente liefde en met intelligente, prettige, dansende, humorvolle zelfliefde de dingen regelt. Dan komt de duisternis niet meer tot u in de vorm van duisternis, want dan heeft u het al omgebogen.

Het ware kwade kan heel subtiel zijn. Maar wat is het ware kwade? Hetgeen door de wereld zwalpt als een dronken man en ongerechtigde, uit balans gebrachte chaos schept. Dit is zoals het verschil tussen de energie van verbeelding en de energie van fantasie. Fantasie, daar hangen de energieën niet van aaneen, bij verbeelding wel. Er is een connectie tussen licht en duisternis. Dus ga opletten dat u berichten vanuit de onzichtbare wereld steeds weer tracht met uw intuïtieve hart te interpreteren en niet met wat u als principes geleerd heeft. Want daar zitten de machten van het mentale en het mentaal-astrale lineaire in en niets in de kosmos is lineair. Het is niet óf het Licht óf de Duisternis. Het licht kan niet zonder de duisternis. Maar uw hart en uw ziel zijn wakers en zij zullen tijdig te mijden, kwade, verstorende, onene energieën duiden, gebeurtenissen duiden, personen duiden. En dan zal uw ziel elk van u allen in de totaal unieke eigenheid duiden waarmee u dient om te gaan en waarmee niet, met wie wel, met wie niet, waarom wel, waarom niet, hoe wel, hoe niet. En het hart zegt er ook altijd bij waarom, het hart vertelt altijd alles.

Wat is de functie van de knie in het lichaam en wat is de verbinding met het mentale?

De knieën zijn de ogen naar de spirituele kosmische wetmatigheden, de knieën zijn fysische scharnieren, de knieën zijn die scharnieren waardoor de mens kan werken, zich dus kan beveiligen wanneer het nodig is zich tot een kleinere massavorm om te buigen. De knieën zijn steenbokenergie, de energie van steenbok is zeer sterk gelinkt met de planeet van de Universele Wet, de Kosmische voor hoe ze werkt in uw zonnestelsel, Jupiter. Wie zich bezorgt om zijn knieën heeft ofwel teveel geknield en is te onvrij en kan door de Kosmische Wet zijn trekken in het leven van alledag terugvinden en rechtop gaan staan en zelfs gaan dansen zonder schade. Het heeft inderdaad te maken met de kracht van Jupiter en hij of zij die knielast ondervindt, zal in het eigen horoscopale beeld gaan kijken waar planeet Jupiter juist zichzelf gesetteld heeft, wat de kracht van Jupiter als les betekent voor de persoon in kwestie en hoe de persoon in kwestie zich met de kosmische natuurlijke wetmatigheden kan verbinden in oefening elke dag en daardoor soepel worden en opgeheven worden tot het bewustzijn van de gehele kosmos. Het bewustzijn van resonantie, het bewustzijn van synchroniciteit, het bewustzijn begeleid te worden, het bewustzijn god te zijn, het bewustzijn ook zeer zeker de wil te ontwikkelen. De knieën zijn dus ook doorgangspoorten tot het ontwikkelen van de rechtstaande maar soepele en plooibare Wilsenergie. Wilsenergie is verbonden met de eerste meesterstraal, Heer Manoe, is de Beheerder van de eerste meesterstraal van Wil, samen met één zijner betere dienaren Heer Jupiter. De lessen die in Jupiter liggen hebben allemaal te maken met groepsbewustzijn, met herordening langs de hele duidelijke lijnen van kosmische wetmatigheden.

Kan u zeggen, vanuit een hoger plan gezien, wat er juist met de oorlog in Irak gebeurt en hoe dat wij daar het best ons steentje bij kunnen bijdragen?

Zeer zeker. En in feite wordt er nu getoond door het gebeuren wat de intelligentie en de vrije wil van de mensen vermag of niet vermag. En tot welk soort scheppingen dit leidt. Wat uw aandeel van u allen die in vrede leeft betreft: groepslichtmeditatie met heel heel veel verbeelding-energie is van meeste kracht. Stuurt u dus na het eerst ingeademd te hebben de energie van Liefde-Wijsheid in een lichtvorm, de energie van actieve intelligentie in, in een lichtvorm, de energie van ceremoniële orde en rituele magie in, en de energie van wil en ordening in. U hoeft zelf persoonlijk niet te weten wat dat allemaal betekent, u vraagt het gewoon, u krijgt het en u ademt het gewoon in zonder controle. Dan gaat u vanuit het hartchakra na goed gegrond te zijn, dit sturen naar diegenen die bij deze gebeurtenissen betrokken zijn, de vele natieleiders, elk der bevolkingen, naar de bevolking van het hele land in kwestie. Want ook het Koerdische volk heeft zeer zeker uw steun nodig. Ga de geschiedenis na en vergeet niemand. Hoe groter de kracht van een groep is, hoe groter de kracht van groepsbewustzijnsaansluiting is, hoe groter de wereldgroepkracht is, en dit is aan de gang, hoe sneller zaken zich zullen ombuigen tot een plausibele basis waar er kan onderhandeld en getransformeerd worden. Maar weet één ding: het is nog altijd zo dat heden ten dage de mensheid de leiders aantrekt die het verdient. Daarom zal u de heren van actieve intelligentie aanroepen voor beide volkeren. En voor de vele volkeren in de aparte landen ook. Waarom actieve intelligentie? Zolang volkerenoorlogen en stammen- en clanoorlogen en vetes niet worden opgelost intern, zolang zullen zulke contreien risico-energieën vormen voor anderen die daar dan op een opportunistische wijze gebruik van maken om daar de macht te installeren. Geloof in uw eigen godskracht, dit is het allerbeste wat u kan doen. Geloof in de godskracht van uw verbeelding, geloof in de godskracht van Mind in matter. Dit zijn tijden waarin niemand meer in zijn kleinheid zal geloven, want dit dient de wereld niet. Gaat u dus allemaal positief in uzelf geloven, want u bent god.

Tot hier wensen Wij deze verbinding te voeren. U bent allen vrij en van harte uitgenodigd de volgende malen, wanneer u ook maar wil deel uit te maken van deze heuglijke gebeurtenis. Schroom niet, enkelen onder u, want er is geen enkele vraag belachelijk, er is geen enkele vraag van minder belang of van meerder belang, er zijn geen gekke vragen, hoe gekker de vragen, hoe beter. Dus met zeer veel vreugde en met een Sinterklaasgevoel zullen Wij uw volgende vragen de volgende malen ten zeerste met veel blijdschap in het Hart beantwoorden. Onze grote dankbaarheid overspoele u allen. In diepe erkentelijkheid en bevestiging van de waarde en de diepe planetaire betekenis van dit samenzijn omarm Ik elk van u en zijn diepste verlangen, wat het ook moge zijn.

Wees gezegend Beminden, Wij zijn verheugd, Wij zijn samen in het Hart, van waaruit Ik groet.

  • 1. (Alice A. Bailey:”Esoterische genezing” uitg. Mirananda isbn 9062715680 tefwoord: kanker)

copyright

Deze tekst is vrij voor persoonlijk gebruik. Gelieve niet te gebruiken in een publicatie of een workshop zonder uitdrukkelijke toestemming. ©1985-2022 Sonia Hoste